TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie

FRANÇAIS

La belle Catherinelle et Pif Paf Poltrie


- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
- Bien le bonjour, Père Hollenthe.
- Merci bien, Pif Paf Poltrie.
- Pourrais-je épouser votre fille?
- Mais oui, si Mère Trait-la-Vache, frère Hautorgueil, sœur Tendre-Fromage et la belle Catherinelle sont d'accord, cela pourra se faire.
- Où est donc Mère Trait-la-Vache?
- Elle est à l'écurie et trait la vache.
- Bien le bonjour, Mère Trait-la-Vache.
- Merci bien, Pif Paf Poltrie.
- Pourrais-je épouser votre fille?
- Mais oui, si Père Hollenthe, frère Hautorgueil, sœur Tendre-Fromage et la belle Catherinelle sont d'accord, cela pourra se faire.
- Où est donc frère Hautorgueil?
- Il est dans la remise, à fendre du bois.
- Bien le bonjour, frère Hautorgueil.
- Merci bien, Pif Paf Poltrie.
- Pourrais-je épouser votre sœur?
- Mais oui, si Père Hollenthe, Mère Trait-la-Vache, sœur Tendre-Fromage et la belle Catherinelle sont d'accord, cela pourra se faire.
- Où est donc sœur Tendre-Fromage?
- Elle est au jardin, à couper des choux.
- Bien le bonjour, sœur Tendre-Fromage.
- Merci bien, Pif Paf Poltrie.
- Pourrais-je épouser votre sœur?
- Mais oui, si Père Hollenthe, Mère Trait-la-Vache, frère Hautorgueil et la belle Catherinelle sont d'accord, cela pourra se faire.
- Où est donc la belle Catherinelle?
- Elle est dans la chambre, à compter ses richesses.
- Bien le bonjour, belle Catherinelle.
- Merci bien, Pif Paf Poltrie.
- Veux-tu être ma fiancée?
- Mais oui, si Père Hollenthe, Mère Trait-la-Vache, frère Hautorgueil et sœur Tendre-Fromage sont d'accord, cela pourra se faire.
- Belle Catherinelle, combien as-tu dans ta dot?
- Quatorze pfennigs comptant, trois groschens et demi de dettes, une demi-livre de fruits séchés, une poignée de miettes, une poignée de carottes,
Et d'autres choses de cette sorte:
N'est-ce pas une belle dot?
Et toi, Pif Paf Poltrie, quel est ton métier? Es-tu tailleur?
- Bien mieux que cela.
- Cordonnier?
- Bien mieux.
- Paysan?
- Bien mieux.
- Menuisier?
- Bien mieux.
- Forgeron?
- Bien mieux.
- Meunier?
- Bien mieux.
- Faiseur de balais, peut-être?
- Oui, c'est ce que je suis: n'est-ce pas un beau métier?
So sánh thứ tiếng:

Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.