РУССКИЙ

Вошка и блошка

TIẾNG VIỆT

Rận và bọ chó


Вошка и блошка жили одним хозяйством, даже пиво в одной яичной скорлупе варили. Да вот упала раз вошка в скорлупу и обожглась. И стала из-за этого блошка громко-прегромко кричать. А маленькая дверка и говорит:

- Ты чего, блошка, так раскричалась?

- Потому что вошка обожглась.

И стала тут дверка поскрипывать. Вот метелочка в углу и говорит:

- Ты чего, дверка, так поскрипываешь?

- Да как же мне не скрипеть?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка.

Тут принялась метелочка изо всех сил мести. А на ту пору проезжала по дороге повозочка и говорит:

- Ты чего, метелочка, так метешь?

- Да как же мне не мести?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка,

Поскрипывает двёрочка.

А повозочка и говорит:

- А я тогда стану кататься, - и начала быстро-быстро кататься.

Говорит тогда навозный катышок, мимо которого катилась повозочка:

- Чего это ты, повозочка, так катаешься?

- Да как же мне не кататься?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка,

Поскрипывает двёрочка,

Метет себе метелочка.

Вот и говорит навозный катышок:

- Ну, а я тогда огнем-полымем загорюсь, - и начал гореть ярким пламенем.

А около катышка росло деревцо. Вот оно и говорит:

- Чего это ты, катышок, загорелся?

- Да как же мне не гореть?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка,

Поскрипывает двёрочка,

Метет себе метелочка,

Повозочка катается.

А деревцо и говорит:

- Ну, а я тогда стану раскачиваться, - и начало так сильно раскачиваться, что все листья с него пооблетели.

Увидала это девочка - шла она с кувшинчиком за водой - и говорит:

- Чего это ты, деревцо, так раскачиваешься?

- Да как же мне не раскачиваться?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка,

Поскрипывает двёрочка,

Метет себе метелочка,

Повозочка катается,

Катышок вон загорается.

Тогда девочка и говорит:

- А я тогда разобью свой кувшинчик. - И разбила кувшинчик.

Тогда заговорил родничок, из которого бежала вода:

- Девочка, зачем ты разбила свой кувшинчик?

- Да как же мне было не разбить свой кувшинчик?

Обожглася наша вошка,

Плачет блошка,

Поскрипывает двёрочка,

Метет себе метелочка,

Повозочка катается,

Катышок вон загорается,

И трясется деревцо.

- Эх, - сказал родничок, - ну, а я тогда разольюсь, - и начал сильно-сильно разливаться. И всё затонуло в воде: девочка, деревцо, навозный катышок, повозочка, метелочка, дверка, блошка и вошка - всё, всё.
Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:
- Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?
- Vì Rận bị chết thiêu.
Và thế là Cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt. Chổi ở trong góc nhà hỏi:
- Tại sao lại kẽo kẹt thế, anh Cánh cửa?
- Tôi không kẽo kẹt sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc.
Thế là chổi vung tứ phía quét. Một chiếc xe lăn qua thấy vậy hỏi:
- Tại sao anh lại vung lên thế, anh Chổi?
- Tôi không vung lên sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Lúc đó chiếc xe nói:
- Thế tôi phải chạy nhỉ?
Rồi xe chạy băng băng. Đống phân thấy xe chạy qua liền hỏi:
- Tại sao lại chạy, anh Xe?
- Tôi không chạy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Đống phân nói:
- Thế tôi phải bừng cháy nhỉ?
Rồi Đống phân rực cháy. Cây đứng cạnh đó hỏi:
- Tại sao lại bùng cháy thế, anh Phân?
- Tôi không cháy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Cây nói:
- Thế thì tôi phải đung đưa nhỉ?
Rồi cây đung đưa mạnh tới mức lá cây rụng hết. Một cô gái mang bình đi lấy nước, thấy thế hỏi:
- Tai sao lại đung đưa thế, anh Cây?
- Tôi không đung đưa sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cô gái nói:
- Thế tôi phải đập vỡ bình đi nhỉ?
Rồi cô gái đập vỡ cái bình. Dòng suối thấy thế hỏi:
- Tại sao lại đập vỡ cái bình thế, cô gái?
- Tôi không đập sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cây rung rung đưa.
Suối nói:
- Ái chà, thế thì ta phải chảy nhỉ?
Rồi nước suối chảy, mỗi lúc một mạnh hơn và cuốn theo tất cả: cô gái, cây, đống phân, xe, chổi, cửa, rận và bọ chó.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.