ENGLISH

The wedding of Mrs. Fox

NEDERLANDS

De bruiloft van vrouw vos


FIRST STORY
EERSTE SPROOKJE


There was once on a time an old fox with nine tails, who believed that his wife was not faithful to him, and wished to try her. He stretched himself out under the bench, did not move a limb, and behaved as if he were stone dead. Mrs. Fox went up to her room, shut herself in, and her maid, Miss Cat, sat by the fire, and did the cooking. When it became known that the old fox was dead, wooers presented themselves. The maid heard some one standing at the house-door, knocking. She went and opened it, and it was a young fox, who said,
Er was eens een oude vos, die negen staarten had. Hij dacht dat zijn vrouw hem bedroog en nu wilde hij haar eens op de proef stellen. Hij ging onder de bank liggen, hield zich doodstil, en deed of hij zo dood was als een pier. Mevrouw Vos ging naar haar kamer, sloot zich op, en haar meid, juffrouw Poes, zat bij de haard en kookte. Toen het bekend werd, dat de oude vos dood was, kwamen de vrijers eraan. De meid hoorde dat er iemand voor de deur stond en aanklopte, ze ging opendoen. Het was een jonge vos. Hij zei:

"Hoe zou juffrouw Poes het maken?

"What may you be about, Miss Cat.?
Zou ze slapen ofwel waken?"

Do you sleep or do you wake?"
Ze gaf ten antwoord:

She answered,
"Ik slaap niet, ik moet waken,

"I am not sleeping, I am waking,
Om 't eten klaar te maken,

Wouldst thou know what I am making?
Ik kook wat boter in 't hete bier:

I am boiling warm beer with butter so nice,
Ben je mijn gast en blijf je hier?"

Will the gentleman enter and drink some likewise?"
"Ik dank je wel, juffrouw Poes," zei de vos, "en hoe gaat 't met mevrouw Vos?"

"No, thank you, miss," said the fox, "what is Mrs. Fox doing?" The maid replied,
"Mevrouw Vos zit boven te klagen

"She sits all alone,
over haar levensdagen.

And makes her moan,
Ze schreit haar ogen rozerood,

Weeping her little eyes quite red,
Want onze oude heer Vos is dood."

Because old Mr. Fox is dead."
"Zeg haar dan toch, juffrouw Poes, dat er iemand voor haar is, en 't is een jonge vos en hij wilde graag om haar vrijen." - "Heel goed, heer Vos."

"Do just tell her, miss, that a young fox is here, who would like to woo her." - "Certainly, young sir."
Toen ging de kat van tripperdetrap

The cat goes up the stairs trip, trap,
en sloeg de deur van klipperdeklap,

The door she knocks at tap, tap, tap,
"Mevrouw Vos, bent u te spreken?"

"Mistress Fox, are you inside?"
"Ach, Poes! mijn tranen leken!"

"Oh yes, my little cat," she cried.
"Maar buiten staat een schone knaap."

"A wooer he stands at the door out there."
"Ach Poes! dat is een and're zaak,

"Tell me what he is like, my dear?"
Heeft hij zo'n fraaie staartenbos

"But has he nine as beautiful tails as the late Mr. Fox?" - "Oh, no," answered the cat, "he has only one."
Als onze zalige oude vos?"

"Then I will not have him." Miss Cat went downstairs and sent the wooer away. Soon afterwards there was another knock, and another fox was at the door who wished to woo Mrs. Fox. He had two tails, but he did not fare better than the first. After this still more came, each with one tail more than the other, but they were all turned away, until at last one came who had nine tails, like old Mr. Fox. When the widow heard that, she said joyfully to the cat,
"Nee," zei de Poes, "dat niet. Hij heeft maar één staart." - "Dan moet ik ook niets van hem hebben."


"Now open the gates and doors all wide,
Juffrouw Poes ging weer naar beneden en stuurde de vrijer weg. Maar kort daarop werd er weer geklopt, en er was weer een vos aan de deur, en die wilde ook om mevrouw Vos vrijen; en hij had twee staarten. Maar 't ging niet beter dan de eerste keer. Daarna kwamen er nog meer vossen, allemaal met één staart er bij, en ze werden allemaal afgewezen. Maar eindelijk kwam er één en die had negen staarten net als de oude heer Vos. En toen de weduwe dat hoorde, zei ze vol vreugde tegen juffrouw Poes:

And carry old Mr. Fox outside."
"Gooi nu maar deur en poorten los

But just as the wedding was going to be solemnized, old Mr. Fox stirred under the bench, and cudgelled all the rabble, and drove them and Mrs. Fox out of the house.
en smijt uit huis de oude vos!"

Maar toen de bruiloft zou worden gehouden, toen kroop de oude vos onder de bank uit, ranselde al het vossetuig af, en jaagde hen uit zijn huis en mevrouw Vos erbij!

SECOND STORY

TWEEDE SPROOKJE

When old Mr. Fox was dead, the wolf came as a wooer, and knocked at the door, and the cat who was servant to Mrs. Fox, opened it for him. The wolf greeted her, and said,

Toen de oude Vos gestorven was, kwam de Wolf zich aanmelden als vrijer; hij klopte aan de deur, en de kat, die als meid bij mevrouw Vos diende, deed open. De Wolf groette haar en zei:

"Good day, Mrs. Cat of Kehrewit,
"Goedendag juffrouw Kat van Kortgene,

"How comes it that alone you sit?
hoe zit je daar zo allene?

What are you making good?"
en maak je wat lekkers klaar?"

The cat replied,
En de kat antwoordde:

"In milk I'm breaking bread so sweet,
"Ik maak een pap van melk en brood,

Will the gentleman please come in and eat?"
en u bent als mijn gast genood."

"No, thank you, Mrs. Cat," answered the wolf. "Is Mrs. Fox not at home?"
"Dank je wel, vrouw Kat," antwoordde de Wolf, "is mevrouw Vos niet thuis?" De kat zei:

The cat said,
"Die heeft haar kamer op slot,

beweent haar droevig lot,

"She sits upstairs in her room,
beweent haar grote nood,

Bewailing her sorrowful doom,
want de oude heer Vos is dood!"

Bewailing her trouble so sore,
De wolf antwoordde:

For old Mr. Fox is no more."
"En wil mevrouw Vos weer trouwen?

The wolf answered,
Dan kan ze van mij gaan houwen"

"If she's in want of a husband now,
De kat liep daarna zoetjes

Then will it please her to step below?"
de trap op met fluwelen voetjes,

The cat runs quickly up the stair,
totdat ze kwam aan 't slaapvertrek.

And lets her tail fly here and there,
Daar opende ze haar kleine bek

Until she comes to the parlour door.
en klopte met haar vijf klauwen:

With her five gold rings at the door she knocks,
"Mevrouw Vos, wil je weer trouwen?

"Are you within, good Mistress Fox?
Dan moest je naar beneden gaan,

If you're in want of a husband now,
want daar zit weer een and're man."

Then will it please you to step below?
Mevrouw Vos vroeg: "Heeft hij een rood rokje aan en heeft hij een spits snoetje?" - "Neen," zei de kat. "Dan moet ik hem niet hebben."

Mrs. Fox asked, "Has the gentleman red stockings on' and has he a pointed mouth?" - "No," answered the cat. "Then he won't do for me."

When the wolf was gone, came a dog, a stag, a hare, a bear, a lion, and all the beasts of the forest, one after the other. But one of the good points which old Mr. Fox had possessed, was always lacking, and the cat had continually to send the wooers away. At length came a young fox. Then Mrs. Fox said, "Has the gentleman red stockings on, and has he a little pointed mouth?" - "Yes," said the cat, "he has." - "Then let him come upstairs," said Mrs. Fox, and ordered the servant to prepare the wedding-feast.
Toen de wolf afgewezen was, kwam er een hond, en een hert en een haas, en een beer, en een leeuw, en achter mekaar alle dieren van het bos. Maar altijd ontbrak er iets aan, en niemand had al de goede eigenschappen van de oude heer Vos, en de kat moest de nieuwe vrijer steeds weer wegsturen. Eindelijk kwam er een jonge vos. Toen vroeg mevrouw Vos: "Heeft hij een rood rokje aan en heeft hij een spits snoetje?" - "Ja," zei de kat, "dat heeft hij." - "Dan moet hij maar boven komen," zei mevrouw Vos en beval de meid om 't bruiloftsmaal te bereiden.

"Kat, veeg de kamer en zeem de ruiten

"Sweep me the room as clean as you can,
en gooi de oude Vos naar buiten.

Up with the window, fling out my old man!
Wat kwam hij dikwijls thuis,

For many a fine fat mouse he brought,
met 'n dikke vette muis,

Yet of his wife he never thought,
maar eten deed hij alleen,

But ate up every one he caught."
en mij gaf hij er nooit één!"

Then the wedding was solemnized with young Mr. Fox, and there was much rejoicing and dancing; and if they have not left off, they are dancing still.
Toen werd de bruiloft gehouden met de jonge heer Vos, en er werd gejuicht en gedanst, en als ze niet opgehouden zijn, dansen ze nog!Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.