ESPAÑOL

La bella Catalinita y Pif Paf Poltri

TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie


- Buenos días, padre Patosabio:
- Muchas gracias, Pif Paf Poltri.
- ¿Podría obtener la mano de vuestra hija?
- ¿Cómo no? Con tal que les parezca bien a madre Vaca Lechera, al hermano Presumido, a la hermana Comequeso y a la bella Catalinita, no habrá inconveniente.

"¿Y dónde está la madre Vaca Lechera?"
"Ordeña las vacas, allá en la boyera."

- Buenos días, madre Vaca Lechera.
- Muchas gracias, Pif Paf Poltri.
- ¿Podría obtener la mano de vuestra hija?
- ¿Cómo no? Con tal que les parezca bien al padre Patosabio, al hermano Presumido, a la hermana Comequeso y a la bella Catalinita, no habrá inconveniente.

"¿Y dónde está el hermano Presumido?"
"Partiendo leña, detrás del ejido."

- Buenos días, hermano Presumido.
- Muchas gracias, Pif Paf Poltri.
- ¿Podría obtener la mano de vuestra hermana?
- ¿Cómo no? Con tal que les parezca bien al padre Patosabio, a la madre Vaca Lechera, a la hermana Comequeso y a la bella Catalinita, no habrá inconveniente.

"¿Y dónde está la hermana Comequeso?"
"Cortando hierba para los conejos."

- Buenos días, hermana Comequeso.
- Muchas gracias, Pif Paf Poltri.
- ¿Podría obtener la mano de vuestra hermana?
- ¿Cómo no? Con tal que les parezca bien al padre Patosabio, a la madre Vaca Lechera, al hermano Presumido y a la bella Catalinita, no habrá inconveniente.

"¿Y dónde está la bella Catalinita?"
"En su cuarto, contando sus moneditas."

- Buenos días, bella Catalinita.
- Muchas gracias, Pif Paf Poltri.
- ¿Te gustaría ser mi novia?
- Ya lo creo. Si les parece bien a mi padre Patosabio, a mi madre Vaca Lechera, a mi hermano Presumido y a mi hermana Comequeso, no hay inconveniente.
- Bella Catalinita, ¿cuánto tienes de dote?
- Catorce reales en buena moneda, un cuarto y medio de deudas, media libra de ciruelas, un puñado de hojuelas, cuatro cazuelas,
así como suena;
¿no es una dote buena?

- Pif Paf Poltri, ¿qué oficio tienes? ¿Eres sastre?
- Mucho mejor.
- ¿Zapatero?
- Mucho mejor.
- ¿Labrador?
- Mucho mejor.
- ¿Carpintero?
- Mucho mejor.
- ¿Herrero?
- Mucho mejor.
- ¿Molinero?
- Mucho mejor.
- ¿Eres quizás escobero?
- Eso es lo que soy. ¿Verdad que es buen oficio?
- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Compare dos idiomas:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.