РУССКИЙ

Красавица Катринелье и Пиф Паф Польтри

TIẾNG VIỆT

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie


Добрый день, отец Голленте!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- А нельзя ли на вашей дочке жениться?

- Что ж, можно, ежели матушка Малько да брат Гогенштольц, сестра Кезетраут и красавица Катринелье согласны, то будь по-твоему.

- А где же матушка Малько?

- Сидит в коровнике и доит молоко.

- Добрый день, матушка Малько!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Нельзя ли будет на вашей дочке жениться?

- О, можно, ежели отец Голленте и брат Гогенштольц, сестрица Кезетраут да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А где же мне Гогенштольца-то найти?

- Дрова в чулане рубит, ты к нему пройди.

- Добрый день, братец Гогенштольц!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- А нельзя ли на вашей сестрице жениться?

- О, можно, ежели отец Голленте, матушка Малько и сестра Кезетраут да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А Кезетраут мне найти-то где же?

- В саду, она траву, должно быть, режет.

- Добрый день, сестра Кезетраут!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Нельзя ли мне на вашей сестрице жениться?

- Что ж, можно, ежели отец Голленте и матушка Малько, брат Гогенштольц да красавица Катринелье согласны, - то будь по-твоему.

- А где ж красавица Катринелье?

- Считает свои денежки перед смотринами.

- Добрый день, красавица Катринелье!

- Спасибо тебе, Пиф Паф Польтри.

- Хочешь стать моею любушкой?

- Что ж, ежели отец Голленте и матушка Малько, братец Гогенштольц да сестрица Кезетраут согласны, - и я не против.

- Красавица Катринелье, а скажи мне, какое у тебя приданое?

- Четырнадцать пфеннигов деньгами наличными да долгу три с половиной гроша; сушеных груш с полфунта, не менее, орехов целая горсть да полная горсть сушеных кореньев. Ну, что же! Плохое приданое, может? Пиф Паф Польтри, а какое ты ремесло знаешь? Ты, пожалуй, портной?

- Нет, куда лучше.

- Сапожник?

- Нет, куда получше.

- Пахарь?

- Нет, еще получше.

- Столяр?

- Нет, куда получше.

- Может, кузнец?

- Нет, еще лучше.

- Ну, мельник тогда?

- Нет, еще получше.

- Да, никак, ты метельщик.

- Да, я самый и есть! А что ж, разве плохое это ремесло?
- Xin chào bố, bố Hollenthe!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?
- Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.
- Xin chào mẹ, mẹ Malcho!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.
- Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?
- Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.
- Xin chào anh, anh Hohenstolz!
- Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?
- Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.
- Xin chào chị, chị Kãsetraut.
- Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.
- Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?
- Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.
- Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!
- Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie
- Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?
- Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!
- Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?
- Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ giày phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Làm nghề nông phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ mộc phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ rèn phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Là thợ xay bột phải không?
- Nghề này còn hay hơn nhiều!
- Có lẽ anh làm nghề bện chổi?
- Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.