РУССКИЙ

Девушка из Бракеля

TIẾNG VIỆT

Cô gái vùng Brakel


Пошла раз девушка из Бракеля в капеллу пресвятой Анны, что под Гинненборгом, а так как ей очень хотелось выйти поскорее замуж и она думала найти жениха в капелле, то она запела:

"Пособи, святая Анна,
Выйти мне скорее замуж,
Жениха ты, видно, знаешь:
Он живет у Зуттмердора,
Он - блондин и парень добрый,
Ты его, пожалуй, знаешь."

А стоял в это время за алтарем причетник, услыхал это и как возгласит пронзительным голосом: "Ты за него не выйдешь, ты за него не выйдешь!" Подумала девушка, что это вскрикнул божий младенец, стоявший рядом с преподобною Анной, рассердилась она и воскликнула: "Что ты там лопочешь, глупый малыш, держи язык за зубами, пускай мамка сама скажет."
Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:
Ôi nữ thần Anna,
Xin người linh ứng,
Cho con tấm chồng,
Mắt xanh, tóc vàng.
Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:
Chẳng ai lấy cô đâu!
Chẳng ai lấy cô đâu!
Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:
Đồ nhãi ranh kia,
Biết gì mà nói,
Để thánh ban ta,
Một tấm chồng đã.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.