ENGLISH

The Lord's animals and the Devil's

NEDERLANDS

Het gedierte van de Heer en de Duivel


The Lord God had created all animals, and had chosen out the wolf to be his dog, but he had forgotten the goat. Then the Devil made ready and began to create also, and created goats with fine long tails. Now when they went to pasture, they generally remained caught in the hedges by their tails, then the Devil had to go there and disentangle them, with a great deal of trouble. This enraged him at last, and he went and bit off the tail of every goat, as may be seen to this day by the stump. Then he let them go to pasture alone, but it came to pass that the Lord God perceived how at one time they gnawed away at a fruitful tree, at another injured the noble vines, or destroyed other tender plants. This distressed him, so that in his goodness and mercy he summoned his wolves, who soon tore in pieces the goats that went there. When the devil observed this, he went before the Lord and said, "Thy creatures have destroyed mine." The Lord answered, "Why didst thou create things to do harm?" The Devil said, "I was compelled to do it: inasmuch as my thoughts run on evil, what I create can have no other nature, and thou must pay me heavy damages." - "I will pay thee as soon as the oak leaves fall; come then, thy money will then be ready counted out." When the oak-leaves had fallen, the Devil came and demanded what was due to him. But the Lord said, "In the church of Constantinople stands a tall oak-tree which still has all its leaves." With raging and curses, the Devil departed, and went to seek the oak, wandered in the wilderness for six months before he found it, and when he returned, all the oaks had in the meantime covered themselves again with green leaves. Then he had to forfeit his indemnity, and in his rage he put out the eyes of all the remaining goats, and put his own in instead.
This is why all goats have devil's eyes, and their tails bitten off, and why he likes to assume their shape.
God de Heer had alle dieren geschapen, en de wolven tot zijn honden gekozen: alleen de geit, die had hij vergeten. Nu maakte de duivel zich klaar, wilde ook scheppen en maakte de geit, met een mooie lange staart. Als ze nu naar de wei gingen, bleven ze gewoonlijk met hun staarten in de door haag hangen, en dan moest de duivel er weer ingaan en hen er met veel moeite uithalen. Daar kreeg hij tenslotte genoeg van, en hij kwam en beet elke geit de staart af, en dat is nog heden ten dage aan de stompjes te zien.

Nu liet hij ze wel alleen weiden, maar het gebeurde dat Onze Lieve Heer keek en dat ze dan weer aan een vruchtdragende boom knabbelden, dan weer wijnstokken beschadigden, en dan weer andere tere planten bedierven. Dat verdroot hem, zodat hij, louter uit goedheid en genade, zijn wolven ophitste, die de geiten, zoals ze daar bezig waren, weldra verscheurden. Toen de duivel dat hoorde, ging hij naar de Heer en sprak: "Je schepselen hebben al de mijne verscheurd!" De Heer gaf ten antwoord: "Waarom schep je dan ook iets dat schade veroorzaakt?" De duivel zei: "Ik moest wel, mijn karakter is toch op schade gericht, en wat ik geschapen heb, kan vanzelf geen andere aard hebben, al moet ik er duur voor betalen." - "Ik zal het je betalen als het loof van de eikenboom afvalt; kom dan maar: je geld ligt klaar." Toen het eikenloof gevallen was, kwam de duivel en eiste zijn vordering op. Maar onze Heer zei: "Bij de kerk van Konstantinopel staat een hoge eik, en die staat nog vol in blad." Met woedende vloeken verdween de duivel en wilde die eik gaan zoeken; hij verdwaalde zes maanden in de woestijn voor hij hem vond, en toen hij terugkwam, waren alle andere eiken weer vol in blad. Toen moest hij z'n vordering laten vallen, en in woede stak hij alle geiten de ogen uit, en zette hen z'n eigen ogen in.

Daarom hebben alle geiten duivelsogen en afgebeten staartjes; en de duivel neemt graag hun gedaante aan.
Compare two languages:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.