ITALIANO

Il servo accorto

TIẾNG VIỆT

Người đầy tớ thông minh


Felice il padrone e fortunata la casa dove c'è un servo accorto che ascolta gli ordini, ma non li segue alla lettera, e fa le cose a suo giudizio. Una volta uno di questi saggi servi fu mandato dal suo padrone a cercare una vacca che si era perduta. Restò fuori un bel pezzo e il padrone pensava: "Il mio fedele Hans non è certo uno che scansa un lavoro." Ma poiché non tornava mai, cominciò a temere che gli fosse successo qualcosa e si mise a cercarlo. Cerca e cerca, finalmente vide il servo che correva su e giù per la campagna. "Allora, caro Hans," disse il padrone quando lo ebbe raggiunto, "hai trovato la vacca che ti ho mandato a cercare?," il servo rispose: "No, padrone, non l'ho trovata, ma nemmeno cercata." - "Cos'hai cercato allora?" - "Qualcosa di molto meglio, ed a dire il vero, sono anche riuscito a trovarlo." - "Che cos'è, Hans?" - "Tre merli," rispose il servo. "E dove sono?" domandò il padrone. "Uno lo vedo, l'altro lo sento, ed al terzo do la caccia!," rispose il servo accorto. Questo vi serva ad esempio, non fatevi problemi per il vostro padrone ed i suoi ordini, fate piuttosto quello che vi salta in testa o che avete voglia di fare; così agirete in maniera saggia come il nostro accorto Hans.
Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo. Một người thông minh như vậy chính là Hans. Có một lần chú bảo Hans đi tìm bò. Đợi mãi mà chẳng thấy Hans về, chú nghĩ bụng:
- Hans trung thành của ta chắc chắn chẳng quản khó nhọc để làm xong việc.
Gắng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, chủ đâm ra lo và nghĩ chắc có chuyện gì rủi ro. Chủ đi tìm. Đi kiếm hoài, cuối cùng thấy Hans đang đi đi lại lại ở phía xa. Chủ đi lại phía ấy và gọi:
- Này Hans, có tìm thấy bò không?
Hanxơ đáp:
- Không thấy, thưa ông chủ. Tôi không đi tìm và cũng chẳng trông thấy bò.
- Này Hans, thế ngươi đi tìm cái chi?
- Dạ, tìm xem có cái gì hay hơn thế không, rất may là tôi tìm thấy.
- Cái đó là cái gì?
- Tôi thấy ba con sáo.
- Thế nó đâu cả rồi?
Hans thản nhiên đáp:
- Một con thì tôi nhìn thấy, con khác thì tôi nghe thấy nó hót, còn con thứ ba tôi đang đuổi bắt nó.
Hans khôn ngoan của chúng ta thông minh sáng tạo như thế đấy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.