РУССКИЙ

Умный работник

TIẾNG VIỆT

Người đầy tớ thông minh


Как счастлив хозяин и как хорошо все ладится у него в доме, если есть у него умный работник, который хотя и слушает его да поступает не так, как говорит хозяин, а следует своему собственному разуму. Вот такой умный Ганс и был послан однажды своим хозяином на поиски пропавшей коровы. Долго он не возвращался, и хозяин подумал: "А верный-то Ганс уж как в работе старается!" А тот домой все не возвращался. Начал уже хозяин опасаться, не случилось ли с работником какого несчастья, и вот собрался он сам идти его разыскивать. Долго ему пришлось искать; наконец нашел он работника, тот бегал взад и вперед по широкому полю.

- Ну, милый Ганс, - сказал хозяин, нагнав его, - что ж, нашел ты корову, за которой я тебя посылал?

- Нет, хозяин, - ответил тот, - коровы я не нашел, да я ее и не искал.

- А что ж ты, Ганс, искал?

- Кое-что получше, и, по счастью, нашел.

- А что же ты нашел?

- Трех черных дроздов, - ответил работник.

- А где же они? - спросил хозяин.

- Да вот одного вижу, другого слышу, а за третьим гоняюсь, - ответил расторопный работник.

Берите пример с Ганса, не заботьтесь о своем хозяине и об его указаниях, а делайте лучше то, что вам вздумается, к чему будет охота, и вы поступите так же умно, как и этот вот умный Ганс.
Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh, sáng tạo. Một người thông minh như vậy chính là Hans. Có một lần chú bảo Hans đi tìm bò. Đợi mãi mà chẳng thấy Hans về, chú nghĩ bụng:
- Hans trung thành của ta chắc chắn chẳng quản khó nhọc để làm xong việc.
Gắng đợi hoài, đợi mãi chẳng thấy tăm hơi gì cả, chủ đâm ra lo và nghĩ chắc có chuyện gì rủi ro. Chủ đi tìm. Đi kiếm hoài, cuối cùng thấy Hans đang đi đi lại lại ở phía xa. Chủ đi lại phía ấy và gọi:
- Này Hans, có tìm thấy bò không?
Hanxơ đáp:
- Không thấy, thưa ông chủ. Tôi không đi tìm và cũng chẳng trông thấy bò.
- Này Hans, thế ngươi đi tìm cái chi?
- Dạ, tìm xem có cái gì hay hơn thế không, rất may là tôi tìm thấy.
- Cái đó là cái gì?
- Tôi thấy ba con sáo.
- Thế nó đâu cả rồi?
Hans thản nhiên đáp:
- Một con thì tôi nhìn thấy, con khác thì tôi nghe thấy nó hót, còn con thứ ba tôi đang đuổi bắt nó.
Hans khôn ngoan của chúng ta thông minh sáng tạo như thế đấy.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сравните на двух языках:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.