ITALIANO

Le briciole sulla tavola

TIẾNG VIỆT

Vụn bánh trên bàn


Un giorno un contadino disse ai suoi cagnolini: "Venite in sala da pranzo a mangiare le briciole di pane rimaste sulla tavola. La padrona è andata a far visite."
I cuccioli risposero: "No, no. Noi non ci veniamo. Se la padrona lo viene a sapere, ci picchia."
E il contadino: "Non verrà a saperlo e, dopo tutto, non vi dà mai niente di buono da mangiare."
"No, no, non dobbiamo andare: dobbiamo lasciarlo da solo," si dissero i cagnolini.
Ma il contadino non li lasciava in pace e alla fine si decisero a salire sulla tavola e a divorare voracemente le briciole.
In quel mentre arrivò la padrona e, preso un bastone, cominciò a picchiarli di santa ragione.
"Ahi ahi ahi! Hai visto?," dissero i cuccioli.
"Ah ah ah! Ma non è quello che vi aspettavate?" rispose il contadino.
E a quelli non rimase che scappare via di corsa.
Traduzione Gian Carlo Macchi, © Gian Carlo Macchi
Có lần gà trống nói với đám gà mái:
- Nào, nhanh lên vào nhà mổ vụn bánh trên bàn! Bà chủ đi rồi, chúng ta viếng thăm nhà đi.
Gà mái đáp:
- Không, không vào nhà. Anh biết đấy, bà chủ sẽ la mắng chúng ta.
- Các chị biết đấy, có bao giờ bà ấy cho chúng ta ăn cái gì ngon đâu.
- Không, không nói chuyện ấy nữa, chúng tôi không vào.
Gà trống không để cho đám gà mái yên thân. Nó nói mãi, nói hoài. Cuối cùng đám gà mái cũng đi vào nhà, chăm chú vội vàng nhặt vụn bánh trên bàn. Giữa lúc đó, bà chủ bước vào nhà. Bà cầm ngay một cái nỉa và cứ thế mà xỉa túi bụi vào đám gà.
Đám gà chạy thục mạng ra ngoài. Ở sân, đám gà mái mắng gà trống:
- Cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, đã nói rồi mà!
Trong lúc đó gà trống đứng cười và đáp:
- Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ta biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.