TIẾNG VIỆT

Vụn bánh trên bàn

РУССКИЙ

Хлебные крошки на столе


Có lần gà trống nói với đám gà mái:
- Nào, nhanh lên vào nhà mổ vụn bánh trên bàn! Bà chủ đi rồi, chúng ta viếng thăm nhà đi.
Gà mái đáp:
- Không, không vào nhà. Anh biết đấy, bà chủ sẽ la mắng chúng ta.
- Các chị biết đấy, có bao giờ bà ấy cho chúng ta ăn cái gì ngon đâu.
- Không, không nói chuyện ấy nữa, chúng tôi không vào.
Gà trống không để cho đám gà mái yên thân. Nó nói mãi, nói hoài. Cuối cùng đám gà mái cũng đi vào nhà, chăm chú vội vàng nhặt vụn bánh trên bàn. Giữa lúc đó, bà chủ bước vào nhà. Bà cầm ngay một cái nỉa và cứ thế mà xỉa túi bụi vào đám gà.
Đám gà chạy thục mạng ra ngoài. Ở sân, đám gà mái mắng gà trống:
- Cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, đã nói rồi mà!
Trong lúc đó gà trống đứng cười và đáp:
- Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ta biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Сказал раз петушок своей курочке:

- Зайдем со мной в комнату да поклюем на столе хлебные крошки: наша-то хозяйка в гости ушла.

А курочка и говорит:

- Нет, нет, нет, не пойду! Как узнает о том хозяйка, она прибьет нас.

Говорит петушок:

- Да она ничего о том не узнает, пойдем! Она ведь ушла, не скоро вернется.

А курочка говорит опять:

- Нет, нет, нет. Хоть она и ушла, а я все-таки не пойду.

Но петушок не давал ей покоя, все уговаривал, и вот, наконец, зашли они в комнату - да на стол, и все хлебные крошки быстро-быстро поклевали.

А тут, на беду, воротилась как раз в это время хозяйка, схватила палку и жестоко их исколотила. Выбрались они из дому, завели разговор, и говорит курочка петушку:

- Куд-куда, куд-куда, куд-куда ты ходил? А не я ль говорила куда?

Тут петушок рассмеялся и говорит:

- Хо-хо-хо, а я разве-то знал?

И пошли они себе дальше.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.