ITALIANO

Pidocchietto e Pulcettina

TIẾNG VIỆT

Rận và bọ chó


Un pidocchietto e una pulcettina vivevano insieme e facevano la birra in un guscio d'uovo. Il pidocchietto ci cascò dentro e si scottò. Allora la pulcettina si mise a piangere forte. La porticina disse: "Pulcettina, perché‚ piangi?" – "Perché‚ Pidocchietto si è scottato."

Allora la porticina si mise a cigolare. Disse lo scopettino: "Porticina, perché‚ cigoli?" – "Non dovrei cigolare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato."

Allora lo scopettino si mise a spazzare terribilmente. Passò un carrettino e disse: "Scopettino, perché‚ spazzi?" – "Non dovrei spazzare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato."

Disse il carrettino: "E io mi metto a correre," e si mise a correre terribilmente. Disse il concimino, vedendolo passare: "Carrettino, perché‚ corri?" – "Non dovrei correre?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato."

Disse il concimino: "E io mi metterò a bruciare," e si mise a bruciare terribilmente. Là vicino c'era una piantina che disse: "Concimino, perché‚ bruci?" – "Non dovrei bruciare?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera."

Disse la piantina: "E io mi scrollerò," e si scrollò tanto da far cadere il fogliame. Disse una fanciullina con il suo brocchino: "Piantina, perché‚ ti scrolli?" – "Non dovrei scrollarmi?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera,
Concimino brucia da mane a sera."

Disse la fanciullina: "E io romperò il mio brocchino," e ruppe il brocchino. Allora disse la fontanina: "Fanciullina, perché‚ rompi il tuo brocchino?" – "Non dovrei rompere il mio brocchino?

Pidocchietto s'è scottato,
Pulcettina lacrime ha versato,
Porticina ha cigolato,
Scopettino ha poi spazzato,
Carrettino va di carriera,
Concimino brucia da mane a sera,
Piantina si scrolla tutta intera."

"Be," disse la fontanina, "e io mi metterò a scorrere." E si mise a scorrere terribilmente. E nell'acqua annegarono tutti: la fanciullina, la piantina, il concimino, il carrettino, lo scopettino, la porticina, la pulcettina, il pidocchietto, tutti quanti.
Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:
- Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?
- Vì Rận bị chết thiêu.
Và thế là Cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt. Chổi ở trong góc nhà hỏi:
- Tại sao lại kẽo kẹt thế, anh Cánh cửa?
- Tôi không kẽo kẹt sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc.
Thế là chổi vung tứ phía quét. Một chiếc xe lăn qua thấy vậy hỏi:
- Tại sao anh lại vung lên thế, anh Chổi?
- Tôi không vung lên sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Lúc đó chiếc xe nói:
- Thế tôi phải chạy nhỉ?
Rồi xe chạy băng băng. Đống phân thấy xe chạy qua liền hỏi:
- Tại sao lại chạy, anh Xe?
- Tôi không chạy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Đống phân nói:
- Thế tôi phải bừng cháy nhỉ?
Rồi Đống phân rực cháy. Cây đứng cạnh đó hỏi:
- Tại sao lại bùng cháy thế, anh Phân?
- Tôi không cháy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Cây nói:
- Thế thì tôi phải đung đưa nhỉ?
Rồi cây đung đưa mạnh tới mức lá cây rụng hết. Một cô gái mang bình đi lấy nước, thấy thế hỏi:
- Tai sao lại đung đưa thế, anh Cây?
- Tôi không đung đưa sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cô gái nói:
- Thế tôi phải đập vỡ bình đi nhỉ?
Rồi cô gái đập vỡ cái bình. Dòng suối thấy thế hỏi:
- Tại sao lại đập vỡ cái bình thế, cô gái?
- Tôi không đập sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cây rung rung đưa.
Suối nói:
- Ái chà, thế thì ta phải chảy nhỉ?
Rồi nước suối chảy, mỗi lúc một mạnh hơn và cuốn theo tất cả: cô gái, cây, đống phân, xe, chổi, cửa, rận và bọ chó.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng




Confronta in due lingue:











Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.