TIẾNG VIỆT

Rận và bọ chó

ENGLISH

The louse and the flea


Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:
- Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?
- Vì Rận bị chết thiêu.
Và thế là Cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt. Chổi ở trong góc nhà hỏi:
- Tại sao lại kẽo kẹt thế, anh Cánh cửa?
- Tôi không kẽo kẹt sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc.
Thế là chổi vung tứ phía quét. Một chiếc xe lăn qua thấy vậy hỏi:
- Tại sao anh lại vung lên thế, anh Chổi?
- Tôi không vung lên sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Lúc đó chiếc xe nói:
- Thế tôi phải chạy nhỉ?
Rồi xe chạy băng băng. Đống phân thấy xe chạy qua liền hỏi:
- Tại sao lại chạy, anh Xe?
- Tôi không chạy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Đống phân nói:
- Thế tôi phải bừng cháy nhỉ?
Rồi Đống phân rực cháy. Cây đứng cạnh đó hỏi:
- Tại sao lại bùng cháy thế, anh Phân?
- Tôi không cháy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Cây nói:
- Thế thì tôi phải đung đưa nhỉ?
Rồi cây đung đưa mạnh tới mức lá cây rụng hết. Một cô gái mang bình đi lấy nước, thấy thế hỏi:
- Tai sao lại đung đưa thế, anh Cây?
- Tôi không đung đưa sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cô gái nói:
- Thế tôi phải đập vỡ bình đi nhỉ?
Rồi cô gái đập vỡ cái bình. Dòng suối thấy thế hỏi:
- Tại sao lại đập vỡ cái bình thế, cô gái?
- Tôi không đập sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt.
Chổi vung tứ phía.
Xe chạy băng băng.
Đống phân bùng cháy.
Cây rung rung đưa.
Suối nói:
- Ái chà, thế thì ta phải chảy nhỉ?
Rồi nước suối chảy, mỗi lúc một mạnh hơn và cuốn theo tất cả: cô gái, cây, đống phân, xe, chổi, cửa, rận và bọ chó.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
A louse and a flea kept house together and were brewing beer in an egg-shell. Then the little louse fell in and burnt herself. On this the little flea began to scream loudly. Then said the little room-door: "Little flea, why art thou screaming?" – "Because the louse has burnt herself."

Then the little door began to creak. On this a little broom in the corner said: "Why art thou creaking, little door?" – "Have I not reason to creak?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping."

So the little broom began to sweep frantically. Then a little cart passed by and said: "Why art thou sweeping, little broom?" – "Have I not reason to sweep?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping,
The little door is creaking."

So the little cart said: "Then I will run," and began to run wildly. Then said the ash-heap by which it ran: "Why art thou running so, little cart?" – "Have I not reason to run?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping,
The little door is creaking,
The little broom is sweeping."

The ash-heap said: "Then I will burn furiously," and began to burn in clear flames. A little tree stood near the ash-heap and said: "Ash-heap, why art thou burning?" – "Have I not reason to burn?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping,
The little door is creaking,
The little broom is sweeping,
The little cart is running."

The little tree said: "Then I will shake myself," and began to shake herself so that all her leaves fell off; a girl who came up with her water-pitcher saw that, and said: "Little tree, why art thou shaking thyself?" – "Have I not reason to shake myself?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping,
The little door is creaking,
The little broom is sweeping,
The little cart is running,
The little ash-heap is burning."

On this the girl said: "Then I will break my little water-pitcher," and she broke her little water-pitcher. Then said the little spring from which ran the water: "Girl, why art thou breaking thy water-jug?" – "Have I not reason to break my water-jug?

The little louse has burnt herself,
The little flea is weeping,
The little door is creaking,
The little broom is sweeping,
The little cart is running,
The little ash-heap is burning,
The little tree is shaking itself."

"Oh, ho," said the spring, "then I will begin to flow," and began to flow violently. And in the water everything was drowned, the girl, the little tree, the little ash-heap, the little cart, the broom, the little door, the little flea, the little louse, all together.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.