NEDERLANDS

De peetoom

ENGLISH

The godfather


Een arme man had zoveel kinderen, dat hij al de hele wereld als peet gevraagd had, en toen er weer een kind geboren werd, wist hij niemand meer om nog als peetoom te vragen. Hij wist niet wat hij nu doen moest, want het kind moest toch gedoopt; en in zijn zorg ging hij liggen en sliep in. Toen droomde hij. Hij moest de poort uitgaan, en dan de eerste die hij tegenkwam tot peetoom vragen. Hij werd wakker, en vond, dat de droom wel eens een teken kon zijn geweest, en hij ging de poort uit en de eerste die hij tegenkwam, vroeg hij als peet. De vreemdeling gaf hem een glaasje water, en zei: "Dit is wonderbaarlijk water, daarmee kun je zieken genezen; je moet alleen maar goed kijken, waar de dood staat. Staat hij bij 't hoofd, geef de zieke dan van 't water; maar staat hij bij de voeten, dan is alle moeite vergeefs, dan moet hij toch sterven." Van die tijd af kon de man altijd vooruit zeggen, of een zieke nog te redden was, of niet; hij werd beroemd door z'n kunst en verdiende veel geld. Eens werd hij bij het kind van de koning geroepen, en toen hij binnenkwam, zag hij de dood zitten bij het hoofd, en hij genas het met 't water; en zo gebeurde het nog eens een tweede keer, maar de derde keer stond de dood bij de voeten en toen moest 't sterven.

Nu wilde de man toch eens die peet opzoeken en hem vertellen, hoe het met dat water was gegaan. Maar toen hij dat huis binnenging, was het zo'n vreemd huishouden. Op de eerste trap twistte de bezem met het blik en ze sloegen geweldig op elkaar los. Hij vroeg hen: "Waar woont de peet?" De bezem zei: "Eén trap hoger." Toen hij de tweede trap opklom, zag hij een massa dode vingers liggen. Hij vroeg: "Waar woont de peet?" en één van de vingers antwoordde: "Eén trap hoger." Op de derde trap lag een massa doodskoppen, en die zeiden ook: "Een trap hoger." Op de vierde trap zag hij vissen boven 't vuur, ze sisten in de pan en bakten zichzelf. Ze zeiden ook al: "Eén trap hoger." Maar toen hij de vijfde trap opgeklommen was, kwam hij bij een kamer. Hij keek door 't sleutelgat, en daar zag hij de peet, en hij had een paar horens. Hij deed de deur open en ging naar binnen, en de peet ging vlug 't bed in en dekte zichzelf goed toe. Nu zei de man: "Waarde peetoom. Wat is dat hier voor een raar huishouden? Toen ik de eerste trap opklom, waren het blik en de bezem met elkaar aan 't twisten en ze sloegen elkaar, dat het een aard had." - "Wat ben je onnozel," zei de peet, "dat waren de knecht en de meid, ze praatten samen." - "Maar op de tweede trap, daar lagen allemaal dode vingers." - "Wat ben je nu simpel," zei de peet, "dat waren schorseneren." - "Maar op de derde trap lag een hele stapel doodskoppen." - "Domme kerel, dat waren kolen." - "En op de vierde trap zag ik vissen in de pan, ze sisten en bakten zichzelf." En terwijl hij dat zei, kwamen de vissen binnen en disten zichzelf op. "En toen ik de vijfde trap opkwam, keek ik door een sleutelgat, en daar zag ik u, heer peet, en u had lange, heel lange horens." - "Neen, dat is niet waar!" En de man werd bang en holde weg, en wie weet wat die peetoom anders wel zou hebben gedaan!
A poor man had so many children that he had already asked every one in the world to be godfather, and when still another child was born, no one else was left whom he could invite. He knew not what to do, and, in his perplexity, he lay down and fell asleep. Then he dreamt that he was to go outside the gate, and ask the first person who met him to be godfather. When he awoke, he determined to obey his dream, and went outside the gate, and asked the first person who came up to him to be godfather. The stranger presented him with a little glass of water, and said, "This is a wonderful water, with it thou canst heal the sick, only thou must see where Death is standing. If he is standing by the patient's head, give the patient some of the water and he will be healed, but if Death is standing by his feet, all trouble will be in vain, for the sick man must die." From this time forth, the man could always say whether a patient could be saved or not, and became famous for his skill, and earned a great deal of money. Once he was called in to the child of the King, and when he entered, he saw death standing by the child's head and cured it with the water, and he did the same a second time, but the third time Death was standing by its feet, and then he knew the child was forced to die.
Once the man thought he would visit the godfather, and tell him how he had succeeded with the water. But when he entered the house, it was such a strange establishment! On the first flight of stairs, the broom and shovel were disputing, and knocking each other about violently. He asked them, "Where does the godfather live?" The broom replied, "One flight of stairs higher up." When he came to the second flight, he saw a heap of dead fingers lying. He asked, "Where does the godfather live?" One of the fingers replied, "One flight of stairs higher." On the third flight lay a heap of dead heads, which again directed him to the flight beyond. On the fourth flight, he saw fishes on the fire, which frizzled in the pans and baked themselves. They, too, said, "One flight of stairs higher." And when he had ascended the fifth, he came to the door of a room and peeped through the keyhole, and there he saw the godfather who had a pair of long horns. When he opened the door and went in, the godfather got into bed in a great hurry and covered himself up. Then said the man, "Sir godfather, what a strange household you have! When I came to your first flight of stairs, the shovel and broom were quarreling, and beating each other violently."

"How stupid you are!" said the godfather. "That was the boy and the maid talking to each other." - "But on the second flight I saw dead fingers lying." - "Oh, how silly you are! Those were some roots of scorzonera." - "On the third flight lay a heap of dead men's heads." - "Foolish man, those were cabbages." - "On the fourth flight, I saw fishes in a pan, which were hissing and baking themselves." When he had said that, the fishes came and served themselves up. "And when I got to the fifth flight, I peeped through the keyhole of a door, and there, godfather, I saw you, and you had long, long horns." - "Oh, that is a lie!" The man became alarmed, and ran out, and if he had not, who knows what the godfather would have done to him.
Vergelijk twee talen:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.