TIẾNG VIỆT

Ba hoàng tử lười

中文

三个懒汉


Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua có ba người con trai, vua yêu quý cả ba con như nhau nên rất phân vân, không biết chọn con nào lên nối ngôi sau khi mình qua đời. Khi đã già yếu, nằm trên giường bệnh, vua cho gọi ba con tới và bảo:
- Các con thương yêu, cha đã nghĩ kỹ điều này, giờ cha muốn nói cho các con biết. Ai lười nhất trong ba anh em lên nối ngôi cha.
Người con trai cả nói:
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con nằm và muốn ngủ, nhưng lại có giọt nước rơi xuống mắt, con chẳng buồn lấy tay lau giọt nước đi để rồi ngủ cho ngon.
Người thứ hai nói:
- Thưa cha, đất nước này thuộc về con, vì con lười tới mức, khi con ngồi bên lửa sưởi ấm lửa cháy lan ra, thà con để lửa cháy gót chân, còn hơn là con phải co chân lại.
Người con trai út nói:
- Thưa cha đất nước này là của con, vì con lười tới mức, nếu con có bị treo cổ, thòng lọng đã tròng vào cổ, bỗng có một người dí vào tay con một con dao sắc để con cắt đứt chiếc dây thòng lọng kia, con thấy thà để bị thắt cổ còn hơn là phải đưa tay lên cắt dây thòng lọng.
Nghe con út nói xong, nhà vua bảo:
- Lười như con là hết chỗ nói, con sẽ lên nối ngôi cha.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
在一个遥远的地方,有一个国王,他有三个儿子,对每一个儿子他都非常喜爱,他不知道自己死后应该把王位传给他们三个中的哪一个。 所以,当他快要死的时候,就把他们叫到身边说:"亲爱的孩子们,在我死后,你们三个中谁最懒,谁就继承我的王位。"老大说:"既然这样,这王位就是我的,因为我是最懒的儿子,当我躺下睡觉时,有任何东西落到我的眼睛里,我也懒得去擦掉,即使不能把眼睛闭上,我仍然会继续睡觉。"二儿子说:"爸爸,王位应该传给我,因为我是最懒的儿子。当我坐在火边取暖的时候,就是火燃到我的脚趾,我也懒得把腿收回来。"第三个儿子说:"爸爸,这王位是我的,因为我是你最懒的儿子,如果我就要被吊起来,绳子已经套在了脖子上,有人把一把锋利的小刀塞在我手里,要我切断绳子,我宁愿被吊起来也懒得抬起手把绳子割断。"父亲听到这里说道:"你是最合适的人选,你应该继承王位。"
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.