ITALIANO

La sogliola

TIẾNG VIỆT

Sự tích con cá thờn bơn


I pesci avuto per lungo tempo stati scontenti perché nessun ordine prevalso nel loro regno. Nessuno di loro torse per gli altri, ma tutti nuotò verso destra o sinistra come si immaginavano, o sfrecciò tra coloro che volevano stare insieme, o ottenuto nel loro modo; e un forte dato un debole un colpo con la coda, che ha guidato via, oppure inghiottì senza più indugi. "Che piacere sarebbe," dissero, "se avessimo un re che rispettare la legge e la giustizia in mezzo a noi!" e si sono incontrati insieme a scegliere per il loro sovrano, colui che poteva fendere attraverso l'acqua più rapidamente, e dare aiuto a quelli deboli.

Si sono messi in truppa dalla riva, e il luccio ha dato il segnale con la coda, su cui tutto è cominciato. Come una freccia, il luccio schizzò via, e con lui l'aringa, il perno, il pesce persico, la carpa, e tutto il resto di loro. Anche la suola nuotato con loro, e sperava di raggiungere il posto vincente. Tutto in una volta, il grido è stato sentito, "L'aringa è il primo!" - "Chi è il primo?" gridò con rabbia la suola piatta invidiosi, che era stato lasciato molto indietro, "chi è il primo?" - "L'aringa L'aringa," fu la risposta. "L'aringa nudo?" gridò la creatura geloso, "l'aringa nudo?" Da quel momento la sola bocca è stata su un lato per una punizione.
Đã lâu lắm rồi các giống cá sống hỗn độn trong thế giới dưới nước. Chẳng ai thèm chơi với ai, có con lúc thì bơi bên trái, lúc khác lại bơi bên phải, cứ tùy hứng mà bơi. Có con bơi đâm ngang hoặc đứng cản đường của cả một đàn cá. Con nào khỏe thì lấy đuôi đánh một cái là con yếu hơn phải dạt ngang một bên, cá lớn nuốt cá bé mà chẳng hề mảy may suy nghĩ.
Các giống cá đồng thanh nói:
- Nếu chúng ta có một ông vua thì hay biết chừng nào, vua sẽ dùng pháp luật để giữ công bằng trong chúng ta.
Chúng thống nhất là sẽ bầu con cá nào lướt bơi nhanh nhất làm chúa tể loài cá, chúng hy vọng chúa tể sẽ kịp thời đến cứu giúp những con yếu đuối.
Tất cả các loài cá bơi vào bờ xếp hàng. Cá măng vẫy đuôi ra hiệu, tất cả các loài cá đều xuất phát. Cá măng lao nhanh như tên bắn, theo sau là cá mòi, cá bống mú, cá măng rổ, cá chép cùng các loài cá khác. Thờn bơi cũng tham dự cuộc bơi với hy vọng cũng bơi được tới đích.
Bỗng nhiên có tiếng hô:
- Cá mòi dẫn đầu! Cá mòi dẫn đầu rồi!
Cá thờn bơn mình dẹt, vốn hay ganh ghét, bơi mãi phía sau, nghe vậy vội lớn tiếng tỏ bất bình:
- A… ai… dẫn… đầu?
- A… ai… dẫn… đầu?
Có tiếng đáp lại:
- Cá mòi, cá mòi.
Anh chàng tị nạnh lại la:
- Co… con mòi ranh con ấy à, co… con mòi ranh con ấy à.
Cũng vì lần ấy mà thờn bơn bị trời trừng phạt nên mồm mới méo như ngày nay.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
Confronta in due lingue:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.