TIẾNG VIỆT

Vụn bánh trên bàn

ENGLISH

The crumbs on the table


Có lần gà trống nói với đám gà mái:
- Nào, nhanh lên vào nhà mổ vụn bánh trên bàn! Bà chủ đi rồi, chúng ta viếng thăm nhà đi.
Gà mái đáp:
- Không, không vào nhà. Anh biết đấy, bà chủ sẽ la mắng chúng ta.
- Các chị biết đấy, có bao giờ bà ấy cho chúng ta ăn cái gì ngon đâu.
- Không, không nói chuyện ấy nữa, chúng tôi không vào.
Gà trống không để cho đám gà mái yên thân. Nó nói mãi, nói hoài. Cuối cùng đám gà mái cũng đi vào nhà, chăm chú vội vàng nhặt vụn bánh trên bàn. Giữa lúc đó, bà chủ bước vào nhà. Bà cầm ngay một cái nỉa và cứ thế mà xỉa túi bụi vào đám gà.
Đám gà chạy thục mạng ra ngoài. Ở sân, đám gà mái mắng gà trống:
- Cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, cạc, đã nói rồi mà!
Trong lúc đó gà trống đứng cười và đáp:
- Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ta biết ngay là sẽ có chuyện mà.
Dịch: Lương Văn Hồng, © Lương Văn Hồng
A countryman one day said to his little puppies: "Come into the parlour and enjoy yourselves, and pick up the bread-crumbs on the table; your mistress has gone out to pay some visits." Then the little dogs said: "No, no, we will not go. If the mistress gets to know it, she will beat us." The countryman said: "She will know nothing about it. Do come; after all, she never gives you anything good." Then the little dogs again said: "Nay, nay, we must let it alone; we must not go." But the countryman let them have no peace until at last they went, and got on the table, and ate up the bread-crumbs with all their might. But at that very moment the mistress came, and seized the stick in great haste, and beat them and treated them very hardly. And when they were outside the house, the little dogs said to the countryman: "Dost, dost, dost, dost, dost thou see?" Then the countryman laughed and said: "Didn't, didn't, didn't, you expect it?" So they just had to run away.
So sánh thứ tiếng:Donations are welcomed & appreciated.


Thank you for your support.