Ταξινόμηση (Αάρνε-Θόμπσον)

Γκριμ Παραμύθια


AT 0015 - Stealing the Partner's Butter

AT 0123 - The Wolf and the Kids

AT 0326 - The Youth Who Wanted to Learn What Fear Is

AT 0440 - The Frog King or Iron Henry

AT 0516 - Faithful Johannes

AT 0710 - Our Lady's Child